Normativa

_

DECRET LEGISLATIU 1/2003
DECRET LEGISLATIU 1/2003, de 8 de gener, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre.
TEXT CONSOLIDAT

Preàmbul
La disposició final segona de la Llei 11/2002, de 27 de maig, de segona modificació de la Llei 12/1993, del 4 de novembre, de creació de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, encomana al Govern que, en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la data d’aprovació d’aquesta Llei, promulgui un Decret legislatiu intitulat "Text refós de la Llei de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre" que refongui el text d’aquesta Llei amb la de les lleis 12/1993, de 4 de novembre, i 4/1996, de 2 d’abril. Així mateix, el Govern ha d’intitular-ne els articles i harmonitzar-ne el text, l’ordenació, la numeració i les remissions internes, d’acord amb les directrius sobre elaboració de normes del Govern de la Generalitat.

Per tant, en exercici de la delegació esmentada, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic
S’aprova el Text refós de la Llei de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, que s’insereix a continuació, en el qual es refonen la Llei 12/1993, de 4 de novembre; la Llei 4/1996, de 2 d’abril, i la Llei 11/2002, de 27 de maig.

Disposició final
Aquest Decret Legislatiu entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Text refós de la Llei de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre.
Article 1

L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre
1.1 Es crea l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, com a organisme autònom de caràcter administratiu de la Generalitat, el qual gaudeix de personalitat jurídica, patrimoni propi i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins.
1.2 L’Institut actua amb autonomia financera i ha de disposar de recursos suficients per al compliment del seu objectiu. Amb aquesta finalitat, disposa de pressupost propi, d’acord amb la normativa que sigui aplicable als organismes autònoms de caràcter administratiu.
1.3 L’Institut és adscrit al departament que determini el Govern de la Generalitat i es regeix per aquesta Llei, per les normes que la despleguin i per la legislació general sobre entitats autònomes que li sigui aplicable.

Article 2
Objecte de l’Institut
L’objectiu principal de l’Institut és el desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre. Totes les funcions de l’Institut han d’anar encaminades a aconseguir l’impuls i la realització d’iniciatives i de programes d’actuació que contribueixin a aquest desenvolupament.

Article 3
Funcions de l’Institut

3.1 Són funcions de l’Institut:

a) Elaborar, avaluar i executar o impulsar plans de promoció i desenvolupament de caràcter global o sectorial de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre que integrin o potenciïn els esforços que es fan en aquesta zona i alhora afavoreixin la coordinació de totes les administracions actuants, a més de participar en l’elaboració i l’avaluació del Pla Territorial parcial de les Terres de l’Ebre.
b) Assessorar i realitzar estudis i treballs tècnics encaminats a obtenir un coneixement millor de la realitat i perspectives de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre.
c) Fomentar la projecció de les comarques esmentades.
d) Proposar actuacions al Govern de la Generalitat per al desenvolupament dels diferents sectors d’activitats de la zona.
e) Adoptar mesures d’impuls i fer el seguiment de les accions que s’acordin, i informar-ne, a aquests efectes, el Govern de la Generalitat.
f) Potenciar i impulsar les accions de defensa dels ecosistemes naturals de la zona.
g) Qualsevol altra que l’ajudi a assolir el seu objectiu.

3.2 En la realització d’operacions o serveis de caràcter comercial, industrial o financer, l’Institut es regeix per aquesta Llei i per la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’estatut de l’empresa pública catalana.

Article 4
Òrgans de l’Institut
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre és integrat pels òrgans següents:

a) El Consell Rector.
b) La Presidència.
c) La Direcció.
d) El Consell Assessor.

Article 5
Consell Rector
5.1 El Consell Rector és l’òrgan superior col·legiat de govern de l’Institut. Integren aquest òrgan:

a) La presidència, que recau en un conseller o consellera de la Generalitat.
b) La vicepresidència primera, escollida pel Consell Rector entre els o les representants dels consells comarcals.
c) La vicepresidència segona, designada pel president o presidenta entre les persones representants de la Generalitat.
d) El director o directora, que actua com a secretari o secretària, amb veu però sense vot.
e) Una persona en representació de cada grup parlamentari.
f) Fins a un màxim de cinc membres determinats pel Govern en representació de la Generalitat.
g) Dos representants per cadascun dels consells comarcals.
h) Dos representants de la societat civil, proposats pel Consell Assessor d'entre els membres que la hi representen.
i) [No vigent].

5.2 Les persones membres del Consell Rector són nomenades per la Presidència de l’Institut, a proposta de cadascuna de les representacions respectives.

5.3 La persona que ocupi la vicepresidència primera de l’Institut substitueix el president o presidenta en casos de vacant, absència o malaltia, exerceix les funcions que aquest li delegui de manera expressa i és el seu representant permanent en l’activitat ordinària de l’Institut.

5.4 La persona que ocupi la vicepresidència segona de l’Institut substitueix el president o presidenta en cas de vacant, absència o malaltia quan no pugui fer-ho la persona que ocupi la vicepresidència primera, exerceix les funcions que el president o presidenta li delega i és el coordinador pel que fa a la participació de la Generalitat en els projectes i les actuacions de l’Institut.

Article 6
Funcions del Consell Rector
6.1 Són funcions del Consell Rector:

a) La planificació general de l’activitat de l’Institut.
b) L’elaboració i l’aprovació del pla plurianual d’actuacions de l’Institut i dels projectes específics que s’acordi engegar en cada moment.
c) L’aprovació anual d’una memòria sobre la gestió i del projecte de pressupost.
d) L’aprovació de la plantilla de personal de l’Institut.
e) L’aprovació del Reglament de règim interior.
f) El seguiment del Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre.
g) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada.

6.2 El funcionament del Consell Rector ha de ser establert pel Reglament de règim interior de l’Institut.

Article 7
Funcions de la Presidència de l’Institut
Són funcions de la Presidència de l’Institut:

a) Representar l’Institut.
b) Convocar, presidir, establir l’ordre dels debats i dirigir les reunions del Consell Rector i del Consell Assessor.
c) Nomenar els membres del Consell Rector i del Consell Assessor, a proposta de cadascuna de les representacions respectives.

Article 8
Funcions i nomenament de la Direcció de l’Institut
8.1 La persona en qui recau la Direcció de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre és nomenada per la Presidència a proposta del Consell Rector.

8.2 Corresponen a la Direcció de l’Institut les funcions següents:

a) Exercir la direcció de l’Institut, d’acord amb les directrius de la Presidència i del Consell Rector.
b) Executar els acords del Consell Rector.
c) Prestar assistència tècnica i administrativa al Consell rector i al Consell Assessor, actuar com a secretari o secretària de les reunions que tinguin aquests òrgans i estendre les actes de les reunions efectuades.
d) Gestionar, en nom de l’Institut, els contractes derivats de les activitats d’aquest, dins les limitacions establertes per la legislació vigent sobre contractes de les administracions públiques.
e) Exercir la direcció del personal laboral i funcionari de l’Institut.
f) Ordenar les despeses i els pagaments d’acord amb la legislació vigent.
g) Qualsevol altra funció que expressament li encomanin el Consell Rector i la Presidència.

Article 9
Consell Assessor: naturalesa i composició
9.1 Es crea el Consell Assessor com a òrgan de caràcter consultiu. En el Consell Assessor hi ha representades les parts interessades, públiques i privades, de les comarques de l’Ebre.

9.2 Són membres del Consell Assessor:

a) Les persones en qui recauen la presidència i les vicepresidències de l’Institut.
b) El director o directora de l’Institut, que actua com a secretari o secretària, o la persona al servei de l’Institut en qui delegui expressament.
c) Set persones representants de l’Administració de la Generalitat amb activitats vinculades a les comarques de l’Ebre, una de les quals és el delegat o delegada territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre.
d) Una persona representant de cada grup polític de la Diputació de Tarragona.
e) Quatre persones representants dels consells comarcals, una per cadascun.
f) Quatre persones representants de les administracions locals de les comarques de l’Ebre, proposades per les entitats municipalistes.
g) Una persona representant de l’Administració de l’Estat.
h) Quatre persones representants de les universitats situades a les comarques de l’Ebre.
i) Quatre persones representants de les organitzacions sindicals de les comarques de l’Ebre.
j) Quatre persones representants de les organitzacions empresarials de les comarques de l’Ebre.
k) Quatre persones representants de les cambres de comerç de les comarques de l’Ebre.
l) Quatre persones representants, una per comarca, de les entitats de les comarques de l’Ebre la finalitat de les quals sigui la de contribuir al coneixement, la defensa o el desenvolupament integral de la zona.

9.3 Els o les vocals que integren el Consell són membres nomenats per la presidència de l’Institut, a proposta de les representacions respectives, d’acord amb els criteris i amb la durada establerts pel Reglament de règim interior.

9.4 En el marc del Consell Assessor, es poden crear comissions de treball sectorials, d’acord amb el Reglament de règim interior de l’Institut. Així mateix, es pot crear una comissió socioeconòmica que tingui com a funció principal el debat i la reflexió sobre les qüestions relatives al desenvolupament socioeconòmic de les comarques de l’Ebre.

Article 10
Funcions del Consell Assessor
Són funcions del Consell Assessor:

a) Informar, assessorar i formular propostes al Consell Rector i a la Direcció sobre qualsevol matèria relativa a les activitats que aquest acompleixi per tal de portar a terme les funcions indicades en l’article 3.
b) Informar dels assumptes que li són sotmesos pel Consell Rector i informar preceptivament del pla plurianual d’actuacions.
c) Proposar al Consell Rector totes les actuacions que consideri convenients per al compliment dels objectius de l’Institut.

Article 11
Recursos econòmics de l’Institut
11.1 Els recursos econòmics de l’Institut són:

a) Les assignacions que li siguin consignades en les lleis de pressupostos de la Generalitat.
b) Els ingressos derivats de la gestió i l’explotació dels seus béns i serveis.
c) Els fruits, les rendes o els interessos dels seus béns patrimonials.
d) Les subvencions o aportacions voluntàries d’entitats i de particulars.
e) Qualsevol altre recurs que li sigui atribuït.

11.2 El pressupost de l’Institut és anual i s’ha de subjectar a la legislació sobre els pressupostos de les entitats autònomes.

11.3 L’Institut gaudeix de les exempcions i els beneficis fiscals que corresponen a la Generalitat.

Article 12
Personal
12.1 El personal al servei de l’Institut es regeix pel règim laboral.

12.2 Com a excepció al principi general establert per l’apartat 1, resten reservats al personal funcionari els llocs de treball que impliquin l’exercici d’autoritat, la inspecció o el control corresponent al departament al qual sigui adscrit l’Institut. L’Institut pot dotar-se també de personal funcionari, d’acord amb el que estableix la legislació aplicable.

Disposició transitòria
Totes les entitats, les corporacions, les associacions i les formacions polítiques amb representació en les institucions que tenen representants en el Consell Rector i en el Consell Assessor de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, mentre no se n’aprovi el Reglament de règim interior, en les designacions que proposin per constituir els consells han de garantir la presència plural i diversa de les forces polítiques i socials de manera anàloga a la sorgida de les darreres eleccions respectives.

Disposició Final Primera
Es faculten el Govern de la Generalitat i el conseller competent per raó de la matèria per a desenvolupar i executar aquesta Llei.

Disposició Final Segona
El Govern, a proposta del Consell Rector i havent escoltat el Consell Assessor de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, ha d’aprovar abans del juny de 2004 el Reglament de règim interior i ha d’establir els criteris per a la designació i la durada del mandat de les persones membres del Consell rector i del Consell Assessor, tot garantint la pluralitat i la diversitat de les representacions que el constitueixen.DECRET 364/1994, de 23 de desembre, d'aprovació del Reglament de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre
TEXT CONSOLIDAT

Mitjançant la Llei 12/1993, de 4 de novembre, es va crear l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, l'objectiu principal del qual és el desenvolupament integral d'aquestes comarques.

Pel Decret 1/1994, d'11 de gener, es va adscriure l'esmentat Institut al Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Atès el temps transcorregut d'ençà de la constitució i l'inici de les activitats que té encomanades, es fa necessari dotar l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre d'un reglament per al seu funcionament i règim intern.

Atès que en data 3 de novembre de 1994 el Consell Rector ha aprovat el Reglament de règim interior de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre;
De conformitat amb el que disposa la disposició final 1 de la Llei 12/1993, de 4 de novembre;

A proposta del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i d'acord amb el Govern,

Decreto:Article únic
Aprovar el Reglament de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, que s'adjunta com a annex a aquest Decret.

Disposició final
Aquesta disposició entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Annex
Reglament de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre

Capítol 1
Naturalesa i règim jurídic de l'Institut

Article 1
1.1 L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE o Institut) és un organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, que té per finalitat el desenvolupament integral de les comarques de l'Ebre.

1.2 L'IDECE es regeix per la Llei 12/1993, de 4 de novembre, de creació de l'Institut, per la Llei 4/1996, de 2 d'abril, de reforma de l'anterior, pel present Reglament i per la legislació general sobre entitats autònomes de caràcter administratiu que li sigui aplicable.

1.3 L'Institut com a entitat de dret públic gaudeix de personalitat jurídica i patrimoni propi i actua amb autonomia financera.

Article 2
2.1 D'acord amb la Llei 12/1993, de 4 de novembre, corresponen a l'IDECE les funcions següents per al compliment dels seus objectius:

a) Elaborar, avaluar i executar o impulsar plans de promoció i desenvolupament de caràcter global o sectorial de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre que integrin o potenciïn els esforços que es fan en aquesta zona i alhora afavoreixin la coordinació de totes les administracions actuants, a més de participar en l'elaboració i l'avaluació del Pla territorial parcial de les Terres de l'Ebre.
b) Assessorar i realitzar estudis i treballs tècnics encaminats a obtenir un coneixement millor de la realitat i les perspectives de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre.
c) Fomentar la projecció de les comarques esmentades.
d) Proposar actuacions al Govern de la Generalitat per al desenvolupament dels diferents sectors d'activitats de la zona.
e) Adoptar mesures d'impuls i fer el seguiment de les accions que s'acordin, i informar-ne, a aquests efectes, el Govern de la Generalitat.
f) Potenciar i impulsar les accions de defensa dels ecosistemes naturals de la zona.
g) Qualsevol altra que l'ajudi a assolir el seu objectiu.
2.2 Per a l'exercici de les funcions que té encomanades, l'Institut gaudirà de totes les facultats que la legislació vigent atribueix a les entitats de la seva naturalesa.

En concret, podrà adquirir, posseir, reivindicar i permutar, gravar o alienar tota classe de béns, concertar crèdits, establir contractes, proposar la constitució de societats i consorcis, executar, contractar i explotar obres i serveis, atorgar ajuts, obligar-se, interposar recursos i exercir les accions determinades per les lleis.

Capítol 2
Organització

Secció 1
Òrgans rectors

Article 3
L'Institut es regeix pels òrgans següents:

a) El Consell Rector.
b) El president.
c) El director.

Article 3 bis
-1 El Consell Rector podrà crear al seu si un òrgan permanent que assumirà les funcions que li siguin delegades pel mateix Consell Rector i, en especial, preparar-ne les reunions. Els seus components seran designats pel Consell Rector d'entre els seus membres. -2 Així mateix, el Consell Rector podrà establir grups de treball per a comeses concretes integrats per membres del mateix Consell Rector i del Consell Assessor i que podran ser assistides per tècnics o experts designats a l'efecte. El director de l'IDECE coordinarà el funcionament de totes i cadascuna d'aquestes comissions o grups de treball. "Els informes dels grups de treball tindran caràcter facultatiu i no vinculant".

Secció 2
Consell Rector

Article 4
4.1 El Consell Rector és l'òrgan superior de govern de l'Institut, i serà format pel president, el vicepresident, els vocals i el director, que actua com a secretari.

4.2 El president serà el conseller del Departament al qual estigui adscrit l'Institut.

4.3 El vicepresident serà nomenat pel president de l'Institut entre els representants de les administracions locals que formen part d'aquest Consell Rector. El vicepresident pot fer les funcions de president per absència o delegació d'aquest.

4.4 Els vocals del Consell seran els següents:

a) Vuit representants designats per l'Administració de la Generalitat, proposats pels Departaments de la Generalitat que es determinin per Acord del Govern.
b) Vuit representants de les administracions locals de les quatre comarques de l'Ebre, dos per comarca, a proposta dels consells comarcals respectius.
4.5 La composició del Consell Rector ha de garantir la representació dels partits o les coalicions amb representació al Parlament de Catalunya.

4.6 Els membres del Consell Rector són nomenats i separats del càrrec pel seu president, a proposta de cadascuna de les representacions respectives. El nomenament es fa per un període de quatre anys, sens perjudici que els interessats puguin ser reelegits successivament, sempre que gaudeixin de la representació requerida.

4.7 La renovació dels membres del Consell Rector s'ha de produir en el termini màxim de tres mesos des de la constitució de les administracions respectives, tant dels ajuntaments com de la Generalitat.

Article 5
5.1 El Consell Rector té les més àmplies facultats en la seva actuació i la gestió.

5.2 Particularment, corresponen al Consell Rector:

a) La planificació general de l'activitat de l'Institut, i l'elaboració i l'aprovació del Pla anual d'actuacions.
b) Acordar l'elaboració i l'aprovació dels projectes específics que en cada moment es decideixi d'engegar.
c) L'aprovació anual d'una memòria sobre la gestió.
d) L'aprovació del projecte de pressupost.
e) L'aprovació de la plantilla de personal de l'Institut.
f) L'aprovació i modificació d'aquest reglament de règim interior.
g) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada pel Govern de la Generalitat.

Article 6
6.1 El president del Consell Rector tindrà les atribucions següents:

a) Representar l'Institut en tots els ordres, com també davant d'altres administracions.
b) Nomenar els membres del Consell Rector i del Consell Assessor, a proposta de cadascuna de les representacions respectives.
c) Convocar les reunions, assenyalant lloc, dia i hora de celebració i l'ordre del dia d'aquestes.
d) Presidir i dirigir les reunions del Consell Rector i del Consell Assessor i dirimir amb el seu vot de qualitat els empats que es produeixin en les votacions.
e) Qualsevol altra funció atribuïda per aquest reglament.
6.2 El president podrà delegar les seves funcions en un dels vocals del Consell Rector o en el director i, així mateix, atorgar-los mandats o autoritzacions específiques en relació amb les atribucions que li són conferides.

Article 7
El ple es reuneix ordinàriament dues vegades a l'any. I pot reunir-se extraordinàriament quan així ho decideixi el president, bé per pròpia iniciativa, o a petició de la meitat dels membres del Consell Rector o a proposta del director de l'Institut.

Article 8
8.1 La convocatòria del Consell Rector correspondrà al seu president i haurà de ser acordada i notificada amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat dels casos d'urgència, la qual s'ha de fer constar en la convocatòria, i s'hi adjuntarà l'ordre del dia.

8.2 L'ordre del dia serà fixat pel president, tenint en compte, si s'escau, les peticions dels altres membres formulades amb l'antelació suficient.

8.3 Això, no obstant, el Consell Rector quedarà constituït vàlidament, encara que no s'hagin complert els requisits de la convocatòria, quan es trobin reunits tots els seus membres, i ho acordin així per unanimitat.

Article 9
9.1 Les deliberacions del Consell Rector seran presidides i dirigides pel seu president. Perquè les deliberacions o els acords siguin vàlids, cal la presència, si més no, de la meitat més un dels seus membres.

9.2 Si no hi ha quòrum, l'òrgan es constituirà en segona convocatòria una hora després de l'assenyalada per la primera. Per això, n'hi haurà prou amb l'assistència de la tercera part dels seus membres i, en tot cas, en nombre no inferior a tres.

9.3 Els membres del Consell Rector podran percebre les indemnitzacions per assistència que es puguin acordar segons el procediment legalment establert.

Article 10
10.1 Els acords de l'òrgan col·legiat de l'Institut seran adoptats per majoria simple d'assistents i els empats seran dirimits pel vot de qualitat del president.

10.2 Els membres del Consell Rector podran fer constar en acta el seu vot contrari a l'acord adoptat i els motius que el justifiquin.

10.3 De cada sessió s'estendrà acta, que podrà ser aprovada a continuació o en la sessió següent.

10.4 Correspon al secretari estendre actes de les sessions i estendre certificacions dels acords que s'hi hagin adoptat.

10.5 En tot el que no preveu aquest Reglament, serà d'aplicació la legislació vigent en matèria d'òrgans col·legiats a Catalunya.

Secció 3
Direcció

Article 11
11.1 El director de l'Institut és nomenat pel Govern de la Generalitat a proposta del conseller del Departament al qual estigui adscrit l'Institut.

11.2 Corresponen al director les funcions d'exercir la direcció de l'Institut, d'acord amb les directrius del president i del Consell Rector, executar els acords que prengui el Consell Rector, exercir la direcció del personal i gestionar els contractes, i per al seu desenvolupament, se li confereixen les següents atribucions:

a) Formular l'avantprojecte del pla anual de treball i programar l'execució de les actuacions.
b) Elaborar la memòria anual de l'Institut.
c) Formular l'esborrany del projecte de pressupost.
d) Proposar el nomenament del personal i l'estructura orgànica de l'Institut, d'acord amb la legislació vigent, i signar els contractes corresponents.
e) Signar els contractes d'obres, subministraments i serveis i qualsevol altre de naturalesa administrativa, civil o mercantil en nom de l'Institut, quan el president no es reservi aquesta facultat, i executar-los.
f) Ordenar les despeses i els pagaments, dins els límits establerts.
g) Qualsevol altra funció que li encomani el Consell Rector.

11.3 Amb periodicitat, la Direcció de l'Institut donarà coneixement de l'estat de les seves actuacions en curs a la Secretaria General del Departament de Política Territorial i Obres Públiques amb la finalitat de facilitar la funció coordinadora que correspon a l'esmentada Secretaria General.

Secció 4
Consell Assessor

Article 12
12.1 L'Institut és assistit per un Consell Assessor presidit pel president de l'Institut o per la persona en qui aquest delegui.
El Consell Assessor és un òrgan de caràcter consultiu en el qual són representades les parts interessades, públiques i privades, de les comarques de l'Ebre.

12.2 Són membres del Consell Assessor:

a) El president de l'Institut.
b) El director de l'Institut, que actua com a secretari.
c) Vuit representants de l'Administració de la Generalitat, vinculats per les seves activitat a les comarques de l'Ebre.
d) Vuit representants de les administracions locals de les quatre comarques de l'Ebre, dos per comarca, a proposta dels consells comarcals respectius.
e) Quatre representants de les organitzacions 0empresarials de les comarques de l'Ebre, un per comarca.
f) Quatre representants de les organitzacions sindicals de les comarques de l'Ebre, un per comarca.
g) Vuit representants, dos per comarca, i a proposta dels consells comarcals respectius, d'entitats de les comarques de l'Ebre la finalitat de les quals sigui de contribuir al coneixement, la defensa o el desenvolupament integral de la zona.
12.3 Els vocals del Consell Assessor són nomenats pel president de l'Institut, a proposta de cadascuna de les representacions esmentades en els punts 2.c), 2.d), 2.e), 2.f) i 2.g) d'aquest mateix article, en la forma que determini el Consell Rector.

12.4 El Consell Assessor es renovarà per meitat cada dos anys, i les institucions respectives podran proposar al president de l'Institut els nous nomenaments. Els membres del Consell Assessor poden ser renovats en el seu càrrec.

12.5 El Consell Assessor celebrarà, almenys, una assemblea anual a la seu de l'Institut, en el curs de la qual se li presentarà, per al seu coneixement, la memòria de les tasques dutes a terme i el pla d'actuacions i programes per al curs vinent.

12.6 Els òrgans rectors de l'Institut informaran als membres del Consell Assessor de totes les activitats que es facin durant l'any, a la vegada que, si és necessari, sol·licitaran individualment o col·lectivament la seva participació en determinats programes.

12.7 Els acords del Consell Assessor tenen el caràcter d'informes facultatius i no vinculants.

Article 12 bis
Són funcions del Consell Assessor:
a) Informar, assessorar i formular propostes al Consell Rector i al director sobre qualsevol matèria relativa a les activitats que aquest acompleixi per tal de portar a terme les funcions indicades en l'article 2.
b) Informar dels assumptes que li són sotmesos pel Consell Rector i informar, preceptivament, del pla anual d'actuacions.
c) Proposar al Consell Rector totes les actuacions que consideri convenients per al compliment dels objectius de l'Institut.

Capítol 3
Contractació i règim de recursos

Secció 1
Contractació

Article 13
13.1 L'IDECE ajustarà la seva activitat contractual a la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques, al Reial decret 390/1996, d'1 de març, de desenvolupament parcial de la Llei i a tota la normativa tant estatal com de la Generalitat de Catalunya que li sigui d'aplicació.

13.2 L'òrgan de contractació és el president de l'Institut, el qual pot delegar les seves funcions en el director.

13.3 Les formes d'adjudicació ordinàries seran el concurs i la subhasta. El procediment negociat només serà procedent en els casos determinats en la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques per cada classe de contracte.

13.4 Les meses de contractació estan integrades de la manera següent:

El/la director/a, que les presidirà.
Seran vocals:
1 lletrat/da designat/da per l'òrgan de contractació.
1 representant de la Intervenció delegada.
1 tècnic de l'Institut, designat per l'òrgan de contractació.
Un secretari designat per l'òrgan de contractació d'entre el personal de l'Institut.

Secció 2
Règim de recursos

Article 14
Els actes administratius de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre no exhaureixen la via administrativa i contra ells es pot interposar recurs ordinari davant del titular del Departament al qual estigui adscrit l'Institut. El recurs extraordinari de revisió s'interposarà davant del president de l'Institut.
Les reclamacions prèvies a la via civil i laboral es presentaran davant del president de l'Institut.

Capítol 4
Règim econòmic i financer

Article 15
Els recursos econòmics de l'Institut són:

a) Les assignacions que li siguin consignades en les lleis de pressupostos de la Generalitat.
b) Els ingressos derivats de la gestió i l'explotació dels seus béns i serveis.
c) Els fruits, les rendes o els interessos dels seus béns patrimonials.
d) Les subvencions o les aportacions voluntàries d'entitats i de particulars.
e) Qualsevol altre recurs que li sigui atribuït.

Article 16
El patrimoni de l'Institut estarà integrat pels béns i drets que li siguin assignats de conformitat amb la legislació vigent.

Capítol 5
Règim del personal

Article 17
17.1 El personal al servei de l'Institut es regeix pel règim laboral. Tanmateix, l'Institut pot dotar-se també de personal funcionari d'acord amb la legislació aplicable.

17.2 Resten reservats a funcionaris els llocs de treball que impliquin l'exercici d'autoritat, la inspecció o el control pel Departament de la Generalitat al qual estigui adscrit l'Institut.

Article 1 Apartat 2 modificat per art. 1 DECRET 274/1997, de 17 d'octubre, de modificacio del Reglament de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, aprovat pel Decret 364/1994, de 23 de desembre.

Article 2 Apartat 1.a modificat per art. 2 DECRET 274/1997, de 17 d'octubre, de modificacio del Reglament de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, aprovat pel Decret 364/1994, de 23 de desembre.

Article 3 bis afegit per art. 4 DECRET 274/1997, de 17 d'octubre, de modificacio del Reglament de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, aprovat pel Decret 364/1994, de 23 de desembre.

Article 4 modificat per art. 3 DECRET 274/1997, de 17 d'octubre, de modificacio del Reglament de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, aprovat pel Decret 364/1994, de 23 de desembre.

Article 12 Apartat 1 modificat per art. 5 DECRET 274/1997, de 17 d'octubre, de modificacio del Reglament de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, aprovat pel Decret 364/1994, de 23 de desembre.

Article 12 bis afegit per art. 6 DECRET 274/1997, de 17 d'octubre, de modificacio del Reglament de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, aprovat pel Decret 364/1994, de 23 de desembre.

Article 13 modificat per art. 7 DECRET 274/1997, de 17 d'octubre, de modificacio del Reglament de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, aprovat pel Decret 364/1994, de 23 de desembre.